Kategori
Dette er inkludert
Pris
Gratis

Konsultasjon og innledende kontakt inntil 1/2 time

0,00 

Private

For privatklienter er veiledende timepris fra kr 1.900,- til kr. 2.700,- (2.350 - 3.375). I tillegg kommer merverdiavgift 25%. Særskilte utlegg for klient faktureres i tillegg, herunder gebyrer til det offentlige (rettsgebyrer, tinglysingsgebyrer mv).

Advokatsalæret vil i noen typer saker delvis kunne dekkes av klientens forsikringsselskap under rettshjelpsdekning, typisk hvor det oppstår tvist i forbindelse med kjøp av eiendom. Rettshjelpdekning inngår i mange av de vanlige hjemforsikringene.

I saker hvor det er aktuelt å kreve erstatning fra en annen part, for eksempel personskadesaker, vil det være aktuelt å kreve at den ansvarlige skadevolder dekker utgifter til advokat som en del av skadelidtes økonomiske tap

1.900 - 2.700 + 25% mva. 

Forretningsklienter

For forretningsklienter er veiledende timepris kr. 2.200,- til 3.000,- pluss mva.  I tillegg kommer merverdiavgift 25%. Særskilte utlegg for klient faktureres i tillegg, herunder gebyrer til det offentlige (rettsgebyrer, tinglysingsgebyrer mv).

2.200 - 3.000 + 25% mva

Rammeavtale

For bedrifter eller familier med løpende behov for advokat, kan det være aktuelt å tegne en rammeavtale med rabaterte priser etter nærmere avtale

etter nærmere avtale