Kategori
Dette er inkludert
Pris
Alle

Konsultasjon og innledende kontakt inntil 1/2 time

1.200,00 inkl. mva.

Private

For privatklienter er veiledende timepris fra kr 2.600,- til kr. 3.300,- . I tillegg kommer merverdiavgift 25% (totalt 3.250 - 4.125). Særskilte utlegg for klient faktureres i tillegg, herunder gebyrer til det offentlige (rettsgebyrer, tinglysingsgebyrer mv).

Advokatsalæret vil i noen typer saker delvis kunne dekkes av klientens forsikringsselskap under rettshjelpsdekning, typisk hvor det oppstår tvist i forbindelse med kjøp av eiendom. Rettshjelpdekning inngår i mange av de vanlige hjemforsikringene.

I saker hvor det er aktuelt å kreve erstatning fra en annen part, for eksempel personskadesaker, vil det være aktuelt å kreve at den ansvarlige skadevolder dekker utgifter til advokat som en del av skadelidtes økonomiske tap

2.600 - 3.300 + 25% mva.

Forretningsklienter

For forretningsklienter er veiledende timepris kr. 2.800,- til 3.900,- eks. mva. I tillegg kommer merverdiavgift 25%. Særskilte utlegg for klient faktureres i tillegg, herunder gebyrer til det offentlige (rettsgebyrer, tinglysingsgebyrer mv).

2.800 - 3.900 + 25% mva.

Rammeavtale

For bedrifter eller familier med løpende behov for advokat, kan det være aktuelt å tegne en rammeavtale med rabaterte priser etter nærmere avtale

etter nærmere avtale